26-10-2015, Αθήνα

Facebook Post : Llinks for Bariatric Surgery with Dr.S.Hiridis

Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Επιμήκης Γαστρεκτομή

http://savashiridis.com/el/node/91

Λαπαροσκοπική Τοποθέτηση ή Αφαίρεση Ρυθμιζόμενου Γαστρικού Δακτυλίου

http://savashiridis.com/el/node/92

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com